Curriculum Vitae

Locul de muncă Domeniul ocupaţional Foto_IR017

 

 

Profesor universitar doctor,

Facultatea de Drept si Administratie Publica, Universitatea Tibiscus, Timisoara

Experienţa profesională  
Perioada Mai 2016 – Ianuarie 2017
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar, doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale –   Activităţi de susţinere, elaborare, proiectare a cursurilor şi materialelor universitare;

–  Elaborarea de studii, cercetări, articole ştiinţifice cărţi, cursuri metodice;

–  Activităţi de concepere a programelor cu finanţare nerambursabilă (ERASMUS, POCU)

–  Activităţi de elaborare a programelor de formare profesională continuă

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tibiscus, Timişoara, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Str. Lascăr Catargiu, nr.6, Timişoara,  România, Tel: +40-(0) 256.220.689,

Fax: +40-(0) 256.220.690,

website: www.tibiscus.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada Aprilie 2003 – aprilie 2016
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar, doctor
Activităţi şi responsabilităţi principale – Activităţi de susţinere, elaborare, proiectare a cursurilor şi materialelor universitare;

– Elaborarea de studii, cărţi, cursuri metodice;

– Activităţi de concepere, implementare a programelor cu finanţare nerambursabilă

– Activităţi de elaborare a programelor de formare continuă în vederea acreditării

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale

P-ţa Traian Vuia, nr.1-4, 320285 Reşiţa, România, Tel: +40-(0)255-210227,

Fax: +40-(0)255-210230,

website:www.uem.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior –  Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, director adjunct (2009-2012)/Facultatea de Ştiinţe Sociale (2012-2016)
                                                 Perioada Iunie 2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Sociolog  doctor , Coordonator  cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale – Activităţi de  elaborare, proiectare studii si cercetari sociologice interdisciplinare;

– Elaborarea de lucrari stiintifice, rapoarte de cercetare;

–  Activităţi de coordonare a cercetarii si  implementare a programelor cu finanţare nerambursabilă: Learned Inactivity – Decreasing the Number of ESL Students in Disadvantaged Communities with the Power of Non-Formal Learning (KA2 Strategic Partnership 2015-2-HU02-KA205-001071);

– Activităţi de elaborare si implementare a programelor de formare profesionala continuă;

– Activitati de coordonare a cercetarilor stiintifice internationale (ERGO Brussels – ESF beneficiaries, European Youth Gurantee Programme in Romania, Qualtiy Assurance in implementation the CLLD programme in Romania)

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Nevo Parudimos Reşia

Str. Bega,nr.1, 320059 Reşiţa, România, Tel: +40-(0) 355 429 351,

Fax: +40-(0) 355 429 350

website: http://nevoparudimos.ro/

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizaţie non-guvernamentală
Perioada Iunie 2003 –  decembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate – Coordonator al Centrului de Informare Europeană Reşiţa
Activităţi şi responsabilităţi principale -Monitorizarea activităţii specifice segmentului de informare europeană

-Consilierea şi îndrumarea  publicului privind problematica aderării şi integrării României în spaţiul european

-Organizarea  unor activităţi de informare şi mediatizare privind procedurile de aderare

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Str. Povernei, nr.6-8, sector 1 Bucureşti, tel./ fax.:+4021315895

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior
Perioada 2000– 2003
Funcţia sau postul ocupat Referent 1A
Activităţi şi responsabilităţi principale consultant pe probleme de imagine şi comunicare politică;

realizarea unor studii privind situaţia minorităţii rroma din România

Numele şi adresa angajatorului Camera Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

Str. Izvor,nr.2-4, sector 1, Bucureşti România, +40-(0)21-4021120

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Parlamentul României, instituţie publică, Comunicare şi relaţii publice
Educaţie şi formare  
Perioada 2004- 2010
Calificarea / diploma obţinută Doctor
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  Sociologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare – Doctorat
Perioada 2004-2006
Calificarea / diploma obţinută Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Management educaţional şi comunicare instituţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învăţământ  postuniversitar
Perioada 1998-2002
Calificarea / diploma obţinută Licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Comunicare şi relaţii publice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învăţământ  superior
Perioada 1998-2002
Calificarea / diploma obţinută Licenţă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Ştiinţe politice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Ştiinţe Politice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învăţământ superior
Perioada 1993-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, atestat de predare în învăţământul primar şi pre-primar
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Pedagogic,

Învăţătoare – educatoare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Normală „Elena Cuza” (Liceul Pedagogic) Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Învăţământ preuniversitar, Bacalaureat
Perioada 10.11-17.12.2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formator
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. TopMedia S.R.L.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecţionare 108 ore
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Instruire pentru analiza economică şi financiară şi evaluarea riscurilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Integrării Europene, “ 2005
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecţionare
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Manager de proiect
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. Centrul de Afaceri  S.R.L.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Program de perfecţionare 108 ore
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba maternă Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză   C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Limba franceză   B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar
Limba germană   A2 Utilizator începător A2 Utilizator începător B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator începător
     
Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe în comunicare şi relaţionare (ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, medierea şi negocierea conflictelor, etc.) competenţă obţinută prin experinţa profesională şi activitatea didactică

Spiritul de  echipă – membră în echipe de implementare a proiectelor de cercetare

Capacitate de adaptare la medii sociale şi multiculturale diverse – obţinută ca urmare a activităţii didactice şi a participării la congrese şi conferinţe naționale și internaţionale

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator  al Centrului de Informare Europeană Reşiţa (2003-2009), SNSPA, FCRP, PHARE-Fondul Europa în colaborare cu Centrul de Informare al Comisei Europene în România

Responsabil zonal pentru organizarea, monitorizarea și implementarea proiectului „Universitatea Virtuală de Afaceri” (UVA), PHARE – CES, SNSPA (2004-2008)

Responsabil regional al MEC- CNFP în vederea desfăşurării activităţilor de consiliere, monitorizare şi evaluare a furnizorilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar din Regiunea de Vest

Formator/ trainer şi responsabil formare  în cadrul  programelor de formare continuă acreditate MEC – CNFP ale Universităţii „Eftimie Murgu” (2006-2009)„Instruire şi evaluare I şi II”, „Consiliere şi orientare”  în colaborare cu Universitatea de Vest, Casa Corpului Didactic Deva, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin.

Expert formator în:

Dezvoltare profesională prin programe de formare” (PHARE CES -2006, „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar”;

PHARE 2005 – CES – Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar: „Manager pentru calitate şi performanţă”);

„Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Caraş Severin și Mehedinți”, Inspectoratul Școlar Judeațean Caraș-Severin, Universitatea de Vest-Timișoara, 2011-2013,( POSDRU/87/1.3/S/62421)

Coordonator  cercetare  Romania

Learned Inactivity – Decreasing the Number of ESL Students in Disadvantaged Communities with the Power of Non-Formal Learning (KA2 Strategic Partnership 2015-2-HU02-KA205-001071);

ERGO (European Roma Grassroots Organisation)  European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” 2014 – 2020;

Membră în echipa de proiect şi expert consultant pentru elaborarea rapoartelor şi studiilor de impact informaţional în proiecte de informare a populaţiei din mediul rural cu privire la acquis-ul comunitar; expert şi trainer pe probleme de eficientizare a comunicării:

”Informare pentru aderare: Informarea populaţiei rurale din zona parcurilor naturale ale Banatului de Sud privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană” (2005 – Fondul Europa) în 2007;

„Parteneriat ONG – autorităţi locale pentru implementarea aquis-ului comunitar de mediu la nivelul gospodăriilor ţărăneşti din zona rurală a parcurilor naturale din Banatul de Sud” (2006 – PHARE – Consolidarea Societăţii Civile în România) în 2008;

Cine vindecă rănile lăsate de minerit în zona parcurilor naturale din sudul Banatului”, prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE) – Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale, în 2009;

Activităţi de watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier” finanţat prin Fondul de Inovare Civică susţinut de către Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în cadrul contractului de finanţare CIVIC 19, în 2013

Expert pe termen lung/ expert pe termen scurt în echipa de implementare a proiectelor:

Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” , MEC, CNFP(POSDRU – AP1, DMI 3, 2009);

„Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, MECTS, 2011-2013 (POSDRU/87/1.3/S/62771);

„Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice”, MECTS, 2011-2013,  (POSDRU/87/1.3/S/62665)

Istoria recenta a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie recentă a României” , MECS-CCD Bacău, 2015, POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837

WG2 Digital literacy in early years settings, schools and informal learning spaces,  ISCH COST Action project  IS 1410, Digital literacy and multimodal practices of young children;

 

 

 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe de utilizare a mijloacelor multimedia  
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe în operare pe calculator

Competenţe în utilizarea platformelor  de e-learning

Competenţe în utilizarea sistemului de operare Windows, elemente de procesare text, grafică şi baze de date;

Autoare a www.mediapedagogy.eu

 
Alte competenţe şi aptitudini Membră ACMV – Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară, Regiunea Vest (2005-2013)

Membră BSA (British Sociological Association) (2010-2012)

Membră ECREA (European Communication Research and Education Association) (2011-2016)

Membră a Comitetului Ştiinţific Internaţional al World Conference on Psychology, Counselling and Guidance,  2010 – 2016

Membră a juriului MEDEA Awards,  Media & Learning Conference, Brussels, Belgia (2010, 2012, 2015,2017)