Program de formare: Eco-Life. Educație ecologică (100ore/25 CPT)

Programul Eco-Life. Educație ecologică este acreditat de Ministerul Educației (prin OM nr. 3161/2019) pentru o perioadă de 4 ani (2019-2023) și oferă un număr de 25 credite profesionale pentru cele 100 de ore de formare. Programul se derulează  atât în format blended learning (online sincron și asincron) precum și face to face (pentru activitățile ce presupun monitorizare mediului și întocmirea fișelor de observație pe baza vizitelor în teren). În perioada martie – aprilie 2019, 20 de cadre didactice de la Centrul pentru Educație Incluziva Aurora din Reșița, Liceul Tehnologic Berzovia și Școala Gimnazială din Vermeș au urmat cele 100 de ore de formare în forma tradițională. Pentru finalizarea programului, este necesară parcurgerea următoarelor discipline: Protecția mediului, Educație ecologică – aspecte curriculare, Biodiversitate și Managementul proiectelor de mediu.

Formarea cadrelor didactice de la toate specializările și de la toate ciclurile de învățământ în educația ecologică, reprezintă o prioritate cu atât mai mult cu cât avem în vedere specificul județului Caraș-Severin (parcurile naturale, rezervațiile, existența pădurilor virgine, parcurile naționale). Programul de formare în educație ecologică a fost elaborat din necesitatea de a răspunde într-o manieră proactivă la agresiunile față de mediu care au loc în Caraș-Severin și a fost fundamentat pe experiența noastră cu studii, cercetari în domeniu precum și pe cea de colaborator al altor organizații nonguvernamentale locale în campanii de informare derulate de-a lungul timpului în zona parcurilor naturale/ naționale.

Competenţele pe care le formează cursanţilor

 Competenţe corespunzătoare tipului de competenţe asociat categoriei în care se încadrează programul (formulare explicită)

Programul Educaţie ecologică. Eco-life se încadrează în categoria 3 programe propuse de furnizorii de formare continuă vizând alte tipuri de competețe decât cele prevăzute în categroriile de programe 1 și 2   (100 ore); 25 credite

De asemenea, corespunzător acestei categorii de program, sunt vizate categoriile de competenţe generale :

Dobândirea și exersarea unor competenţe transversale și transdisciplinare vizând: extinderea de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi activități invovatoare în activitatea didactică (formală și non-formală), cultivarea interesului și a unei conduite proactive față de comunitate și mediu; valorificarea rezultatelor prin elaborarea și implementarea de proiecte pentru școală – comunitate. 

 Competenţe generale și competenţe specifice (derivate din competenţele generale)

Programul de formare este structurat în 4 module tematice care vizează, prin conţinuturile asociate, următoarele competenţe generale şi specifice:

Program de formare

Competenţa generală

Competenţe specifice

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

Dobândirea și exersarea unor competenţe transversale și transdisciplinare vizând: extinderea de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi activități invovatoare în activitatea didactică (formală și non-formală), cultivarea interesului și a unei conduite proactive față de comunitate și mediu; valorificarea rezultatelor prin elaborarea și implementarea de proiecte pentru școală – comunitate. 

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației pentru mediu, al managementului de proiect, precum și al grijii față de biodiversitate printr-o abordare interdisciplinară;

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ pentru educația ecologică

3.Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor eficiente pentru în procesul instructiv-educativ pentru predarea educației ecologice

4.Manifestarea comportamentului empatic  față de problemele de mediul și grija față de biodiversitate ;

 5.Accesarea și implementarea proiectelor din diverse surse de informare în scopul promovării educației ecologice în comunitate/ regiune ;

6.Dezvoltarea orizontului de cunoaștere a cadrelor didactice, atât pentru cunoştinţe legate de mediu și biodiversitate, cât şi pentru cunoştinţele legate de managementul proiectelor pentru școală-comunitate;

7.Construirea unor grile de analiză și monitorizare a agresiunilor față de mediu și dezvoltarea unor atitudini civice de protecție și grijă față de acesta;

8.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de critic prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

9.Manifestarea interesului pentru îmbunătăţirea propriilor condiții și creșterea calității vieții prin respectarea și grija față de mediul înconjurător și prin apelarea factorilor răspunzători (instituții publice, organizații, societăți comerciale)  în condițiile legii.

Corelarea duratei cu obiectivele, competențele, conținuturile programului de formare continuă

Programul de formare va duce la optimizarea activităților didactice prin dezvoltarea și exersarea competențelor de cunoaștere a biodiversității și a specificului județului Caraș-Severin, de cultivare a dezvoltării personale prin acțiuni de protejare a mediului și a ecosistemelor, a orizontului de cunoaștere în domeniul ecologiei, de dezvoltare a atitudinilor participative, proactive față de mediul înconjurător. 

În același timp, atingerea obiectivelor programului va conduce la extinderea conceptului de educație ecologică şi aplicarea lui la specificul şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice şi flexibile asupra actului didactic, abilitarea în realizarea cu success a dezvoltării competențelor de protejare a mediului și de ecologie. Programul de formare continuă urmăreşte corelarea politicilor Ministerului Educaţiei Naționale cu realitatea socială și propune o adaptare la presiunile societății contemporane.


Nr.crt.

Obiective generale/ specifice

Unitatea de învățare/ Categorii tematice

Competențe specifice

1.

OG.1

U1 – Protecția mediului în România

T1. Conceptul de dezvoltare durabilă

T2. Direcții principale de deteriorare periculoasă a calităţii factorilor de mediu şi a biodiversităţii la nivel global

T3. Transpunerea Aquis-ului comunitar de mediu în Romania 

T4. Monitorizarea alternativa a factorilor de mediu şi a biodiversităţii în cadrul unor parteneriate dintreinstituţiile şcolare, autorităţi publice şi societatea civilă

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației pentru mediu, al managementului de proect, precum și al grijii față de biodiversitate printr-o abordare interdisciplinară;

4.Manifestarea comportamentului empatic  față de problemele de mediul și grija față de biodiversitate ;

6.Dezvoltarea orizontului de cunoaștere a cadrelor didactice, atât pentru cunoştinţe legate de mediu și biodiversitate, cât şi pentru cunoştinţele legate de managementul proiectelor pentru școală-comunitate;

7.Construirea unor grile de analiză și monitorizare a agresiunilor față de mediu și dezvoltarea unor atitudini civice de protecție și grijă față de acesta;

2.

OG. 2

U2 – Educație ecologică  – curriculum și evaluare. Alternative educaționale

T.1. Dimensiuni ale curriculumului în predarea educaţiei multiculturale

T2. Conceptul de curriculum

T3. Curriculumul – model de proiectare a educatiei ecologice

T4. Specificul educației ecologice- dobândirea cunoștințelor, priceperilor pentru a menține un echilibru dinamic între calitatea vieții și calitatea mediului.

 

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ pentru educația ecologică

3.Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor eficiente pentru în procesul instructiv-educativ pentru predarea educației ecologice

8.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

3.

OG 1

U3 – Conservarea biodiversității și arii protejate

T1. Bazele ecologiei – concepte fundamentale

Noţiuni  fundamentale ale ecologiei moderne

T2. Noţiunea de arie naturală protejată. Clasificare, aspecte legislative şi administrative.Managementul ariilor protejate

T3. Influenţe antropice destructive  asupra  mediului Disfunctionalităţi în managementul ariilor protejate din România.

4.Manifestarea comportamentului empatic  față de problemele de mediul și grija față de biodiversitate ;

6.Dezvoltarea orizontului de cunoaștere a cadrelor didactice, atât pentru cunoştinţe legate de mediu și biodiversitate, cât şi pentru cunoştinţele legate de managementul proiectelor pentru școală-comunitate;

9.Manifestarea interesului pentru îmbunătăţirea propriilor condiții și creșterea calității vieții prin respectarea și grija față de mediul înconjurător și prin apelarea factorilor răspunzători (instituții publice, organizații, societăți comerciale)  în condițiile legii.

4.

OG1

OG2

U4 – Managementul proiectelor de mediu, parteneriat școală-comunitate

T1. Identificarea nevoilor, formularea obiectivelor în cadrul cererii de finanţare

T2. Planificarea activităţilor şi bugetul proiectului

T3. Indicatori de măsurare a progresului

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației pentru mediu, al managementului de proect, precum și al grijii față de biodiversitate printr-o abordare interdisciplinară;

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ pentru educația ecologică 8.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

9.Manifestarea interesului pentru îmbunătăţirea propriilor condiții și creșterea calității vieții prin respectarea și grija față de mediul înconjurător și prin apelarea factorilor răspunzători (instituții publice, organizații, societăți comerciale)  în condițiile legii.

Ofertă preț:

Nr. Crt.

Furnizor

Program acreditat

MEN/ DGIP

Locaţie

Perioada acreditării

Nr.ore/ credite

Taxă

1.

Asociația Kreativ Research

Eco-Life. Educație ecologică

OM nr. 3161/2019

Online

GSuite

2019-2023

(4 ani)

100 ore/

25 CPT

350 lei/ pers

Notă: pentru forma de predare blended learning (online sincron si asincron) grupa de participanți este formată din 15-20 persoane.