Educație Media

Programul Educație media este acreditat de Ministerul Educației (prin OM nr. 5026/2018) pentru o perioadă de 4 ani, fiind o premieră la nivel naional . În perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, un număr de 95 de cadre didactice, de diferite specializări  de la 3 unități școlare din județul Caraș-Severin (Centrul pentru Educație Incluziva Aurora din Reșița, Liceul Tehnologic Berzovia și Școala Gimnazială din Vermeș)  au urmat cursurile de educație media.

Programul este structurat pe 4 module:Pedagogie media. Strategii și tehnici de analiză, accesare și evaluare a conținutului mediatic, Utilizarea media și a NTIC în procesul instructiv-educativ  -competența digitală, Violența online. Patologii comunicaționale (bullying sicyber bullying ,hate speach, fake news) și Alfabetizare media. Producția mesajulu imediatic, formatori fiind profesori din învățământul superior din Timișoara, formatori cu experiență și jurnaliști. Asociația Kreativ Research va derula acest program de formare pe o perioadă de 4 ani, cu un număr de 100 ore și 25 de credite transferabile.


Competenţele pe care le formează cursanţilor

1. Competenţe corespunzătoare tipului de competenţe asociate categoriei în care se încadrează programul(formulare explicită)

Programul Educaţie media se încadrează în categoria a 2a, respectivPrograme de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conf. art. 244 alin. (5) literele e) şi f) din Legea nr. 1/2011. De asemenea, corespunzător acestei categorii de program, sunt vizate categoriile de competenţe de tip:

a), respectiv: Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şiorientarea în carieră, educaţia adulţilor şi altele.

2. Competenţe generale și competenţe specifice (derivate din competenţele generale)

Programul de formare este structurat în 4 module tematice care vizează, prin conţinuturile asociate, următoarele competenţe generale şi specifice:

Program de formare

Competenţa generală

Competenţe specifice

EDUCAȚIE MEDIA

Dezvoltarea și exersarea competențelor de analiză, accesare, evaluare și creare/ producere a conținutului media prin formarea unor demersuri didactice care să valorifice conținutul media, precum și utilizarea internetului, respectiv a noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ, pentru promovarea atitudinilor critice, creative și participative, precum și  a valorilor etice şi culturale ale societății contemporane

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației media, al alfabetizării mediatice, precum și al producerii conținutului media prin intermediul noilor tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media printr-o abordare interdisciplinară;

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ utilizând noile tehnologii informaționale, repsectiv a noile aplicații media

3.Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor media ca auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ

4.Manifestareacomportamentuluiempaticşi a „orientăriihelping” înmediul online ;

5.Accesareașiselectareacritică a diverselorsurse de informareînscopuldocumentării ;

6. Exersareamecanismului de formare a trăsăturilor psihomorale şi adoptarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere de activizare a elevilor în relație cu noile tehnologii informaționale, respectiv cu noile  aplicații media specifice societății contemporane;

7.Dezvoltareaorizontului de cunoaștere a profesorilor, atât pentru cunoştinţe comunicaționale, de analiză media, cât ş ipentru cunoştinţele de psihologie (bullying și cyberbullying, violența socială și simbolică), NTIC şididactică;

8.Construirea unor grile de analiză  operaţionale pentru conținutul mediatic;

9.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

10.Manifestarea interesului pentru îmbunătăţirea propriilor strategii şi comportamente de comunicare şi receptare a conținutului mediatic și a noilor tehnologii.

 

Corelarea duratei cu obiectivele, competențele, conținuturile programului de formare continuă

 

 

Nr.crt.

Obiective generale/ specifice

Unitatea de învățare/ Categorii tematice

Competențe specifice

1.

OG. 1 (Analiza)

OG 2. (Accesare)

OG.3 (Evaluare)

U1 – Pedagogie media. Strategii și tehnici de analiză, accesare și evaluare a conținutului mediatic

T1– Pedagogia media

T1.1. Noile media. Caracteristici

T1.2. Pedagogia media. Definiri, caracteristici

T2 – Strategii și tehnici de analiză, accesare și evaluare a conținutului mediatic

T2.1 – Modelul FKQ

T2.2 – FOrme de accesare a conținutului mediatic

 

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației media, al alfabetizării mediatice, precum și al producerii conținutului media prin intermediul noilor tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media printr-o abordare interdisciplinară;

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ utilizând noile tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media

5.Accesarea și selectarea critică a diverselor surse de informare în scopul documentării ;

8.Construirea unor grile de analiză  operaţionale pentru conținutul mediatic;

2.

OG 2 (Accesare)

OG4 (Producția)

U2 – Utilizarea media și a NTIC în procesul instructiv-educativ  – competența digitală

T.1. Informatizarea în educație

T.1.1. Competența digitală și digitalizarea societății

T.1.2. Procesul educațional în societatea informațională

T.2. Posibile utilizări curente ale noilor tehnologii media în educaţie

T.2.1. Utilizarea NTIC  de către cadrele didactice

T.2.2. Aplicații, softuri educaționale, media ca suport în activitatea didactică

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educative utilizând noile tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media

3.Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor media ca auxiliare didactice în procesul instructiv-educativ

9.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

3.

OG 1 (Analiza)

OG 3 (Evaluare)

U3 – Violența online. Patologii comunicaționale (bullying si cyberbullying , hatespeach, fakenews)

T1. Efecte ale consumului mediatic

T.1.1. Forme ale violenței online

T1.2. Patologii comuicațioanale

T2. Prevenirea și combaterea violenței online. Modalități de intervenție

T.2.1. Mecanisme psihologice de prevenire și combatere a violenței online

T2.2. Rolul parteneriatului școală-familie în combaterea efectelor negative ale consumului mediatic

4. Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping” în mediul online ;

7. Dezvoltarea orizontului de cunoaștere a profesorilor, atât pentru cunoştinţe comunicaționale, de analiză media, cât şi pentru cunoştinţele de psihologie (bullying și cyberbullying, violența socială și simbolică), NTIC şi didactică;

9.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

4.

OG.3 (Evaluare)

OG. 4 (Producția)

U4 – Alfabetizare media. Producția mesajului mediatic

T1.Principii ale alfabetizării media

T1.1. 5 principii ale producției mesajului mediatic

T1.2. Model de analiză

T2. Genuri ale producției mesajului mediatic

T2.1. Genul informativ: Interviul, Reportajul, Ancheta

T2.2. Genul comentativ: Editorialul, Comentariul

 

1.Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul educației media, al alfabetizării mediatice, precum și al producerii conținutului media prin intermediul noilor tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media printr-o abordare interdisciplinară;

2.Proiectarea interactivă a conţinuturilor instructiv-educativ utilizând noile tehnologii informaționale, respectiv a noilor aplicații media

8.Construirea unor grile de analiză  operaţionale pentru conținutul mediatic;

9.Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a spiritului de inovare prin creșterea implicării în proiecte școală-părinți- comunitate;

10.Manifestarea interesului pentru îmbunătăţirea propriilor strategii şi comportamente de comunicare şi receptare a conținutului mediatic și a noilor tehnologii.

 

Oferta preț:

 

Nr. Crt.

Furnizor

Program acreditat

MEN/ DGIP

Locaţie

Perioada acreditării

Nr.ore/ credite

Taxă

1.

Asociația Kreativ Research

Educație media

(O.M. 5026

/04.09.2018)

Online

GSuite

2018-2022

(4 ani)

100 ore/

25 CPT

350 lei/ pers

Notă: pentru forma de predare blended learning (online sincron si asincron) grupa de participanți este formată din 15-20 persoane. 

Media Education

A model of the core module of Media Pedagogy Training Program

Access, Analyze, Asses, Create.

These are going to be operationalised according to the following criteria:

 • Specific competences – categories
 • Scope: Classes, school – formal education; non-formal education
 • Concrete activities and modalities of achieving it

 

3.1. Dimension of the Media Analysis

Specific competences:

 • To analyse the media context of the media message;
 • To draw up media content interpretative tests and analysis criteria;
 • To devise didactic activities in view of a useful and quality education approach.

Activities:

 1. Selecting ways and means

Achieving modalities: By identifying media sources, necessary and concordant to individual needs

Institutional setting – classes, homework and Informal setting – entertainment.

 1. Organising didactic content

Achieving modalities: By using active learning methods based on critical thinking; By using media resources as didactic-material resources.

Institutional setting : Classes; applicative activities; Non-formal setting: Media circles, laboratories.

 1. Promoting sensible media consumption

Achieving modalities: By monitoring and evaluating age-specific media programmes; By positive usage of programmes with educational content; By analysing the dysfunctions noticed between media content and media message.

Institutional setting : Classes; applicative activities, workshops; Institutional partnerships between schools and media institutions.

3.2. Dimension of the Media Accessing

Specific competences:

 • To identify optimal and legitimate information sources depending on personal and professional needs;
 • To decode and interpret perturbing, pathological message contents;
 • To use communication and information means in a diversified way.

Activities:

 1. Supporting/guiding information search and selection

Achieving modalities: By tutoring in view of identifying the proper media sources in concordance with personal needs (time, information volume, degree of difficulty, etc.); By establishing the optimal necessary information as a ratio between requirements and quantity at hand; By accessing various sources for documentation; By applying media information and technologies, creatively in an original way in solving the task.

Institutional setting : Work environment; The relationship with media; Class of students; Family environment.

 1. Ensuring information exchange and access to various media

Achieving modalities: By technical means and by developing the material resources according to the personal training needs and requirements (educational software); By ensuring optimal communication channels.

Formal and non-formal setting

 1. Coordinating media communication process

Achieving modalities: By ensuring an efficient feed-back following media information selection activities; By developing efficiently and rapidly syntheses, analyses on information exchanges (by discussions, debates, role games, etc.); By encouraging information sources legitimacy identification and extracting useful and adequate information.

Instructional educational process

3.3. Dimension of the Media Assessing

Specific competences:

 • To establish evaluation objectives and criteria in view of observing efficient and authentic information and communication principles;
 • To use evaluation techniques and tools, specific to the educational process in the context of communication and mass media education;
 • To evaluate the educational approach in view of identifying the media and technological informational requisite.

Activities:

 1. Monitoring/evaluating the instructional educational process

Achieving modalities: By assessing evaluation methods and criteria in view of integrating media in the instructional educational process; By monitoring curricular and extracurricular activities; By publicizing examples of good practices.

Instructional educational process

 1. Assessing training needs

Achieving modalities: By identifying dysfunctions and the respective causes when using information and communication techniques, of media content as well; By implementing correction actions; By monitoring the impact of training; By correlating the identified training needs with training programmes.

Institutional setting : Non-formal setting: Media workshops, laboratories.

 1. Assessing general media evaluation models

Achieving modalities: By encouraging and developing critical spirit; By achieving common projects: school-family-community.

Instructional educational process, Informal setting

 

3.4. Dimension of the Media Production/ Creation

Specific competences:

 • To use the new and the traditional media creatively and ingeniously in the instructional educational process;
 • To conceive NICT- and media-oriented didactic materials and strategies;
 • Exercising action schemes to acquire/polish practical skills;

Activities:

 1. Integrating NICT and media

Achieving modalities: By using media in different domains and curricular areas (digital or analogue); By encouraging sensible media consumption concordant with the needs of information, entertainment, communication, etc.

Instructional educational process, Informal education.

 1. Original conception

Achieving modalities: By conceiving and using media material as teaching props and auxiliary didactic materials; By identifying media elaboration mechanisms, media conceiving modalities.

Instructional educational process, Non-formal setting: Media circles, laboratories.

 1. Encouraging critical spirit

Achieving modalities: By expressing authentic emotions and values in conceiving, creating personal media materials (web page, blog, magazine, film, etc.); By activities of educating critical spirit and positive use of original media materials.

Non-formal setting: Media workshops, laboratories, Instructional educational process, Informal education.